Normes pistes

TENNIS

1.- La utilització de les instal·lacions de tennis queda única i exclusivament reservada per al soci jugador del Club Tennis Banyoles. No obstant, les pistes podran ser llogades a jugadors que no siguin socis abonant el corresponent preu.

2.- Tot jugador té dret a ocupar la pista de tennis una hora cada dia, excepte que el partit sigui de campionat. En aquest cas, l’ocupació de la pista ho serà pel temps necessari per finalitzar el partit.

3.- En cas de que s’ocupi amb retard la pista els jugadors sols tindran dret a ocupar la mateixa pel temps que resti per finalitzar l’hora reservada, és a dir, no tindran dret a jugar l’hora sencera.

4.- Tot jugador té dret a invitar un cop cada mes a una altra persona que no sigui soci del C.T. Banyoles.

5.- La reserva de la pista s’haurà de realitzar en primera persona i sols es podrà reservar per jugar al mateix dia que es realitza la reserva, és a dir, no es podrà reservar la pista amb dies d’antelació. En cas de que algun soci reservi una pista en un dia anterior al de la reserva, aquesta reserva s’entendrà nul·la i, per tant, qualsevol altre soci podrà reservar la pista en el seu lloc.

6.- Per reservar pista serà necessari que, com a mínim, en tot moment hi hagi la presència física d’un dels jugadors a les instal·lacions del C.T. Banyoles, des de que es produeixi la reserva fins a que s’ocupi la pista a l’hora corresponent. En cas contrari, la reserva s’entendrà nul·la i qualsevol altre soci podrà reservar la pista en el seu lloc.

7.- Com a úniques excepcions a les regles anteriors, serà possible reservar la pista amb dies d’antelació si la reserva de la pista és a partir de les 20’00 hores, o bé en el cas de que es tracti de partits de campionats.

8.- Es important que, al apuntar els noms, aparegui en primer lloc la persona que ha efectuat la reserva per tal de designar-lo responsable de la mateixa.

9.- Es podrà anul·lar la reserva sempre i quan es faci abans de l’hora d’ocupació de la pista.

10.- En cas de que es produeixi absència, sense prèvia anul·lació de reserva, el responsable no podrà efectuar cap més reserva, ni estar inscrit en qualsevol reserva amb antelació durant els propers 30 dies naturals a la data de l’absència; sempre i quan no existeixi cas de força major (pluja, etc …).

11.- Per tant, la persona que es trobi en fase de penalització només podrà ocupar la pista de tennis en cas de reserva presencial, és a dir, sempre i quan es mantingui dins del recinte del C.T. Banyoles des de que efectuï la reserva fins que ocupi la pista.


PÀDEL

1.- La utilització de les instal·lacions de pàdel queda única i exclusivament reservada per al soci jugador del Club Tennis Banyoles.

2.- Tot jugador té dret a ocupar la pista de pàdel una hora cada dia.

3.- El nombre de jugadors per cada hora de pista ocupada serà de quatre.

4.- Tot jugador té dret a invitar un cop cada mes a una altra persona que no sigui soci del C.T. Banyoles.

5.- El jugador que ho desitgi podrà reservar pista amb l’antelació que permetin les fulles de reserva de pistes.

6.- Per efectuar la reserva caldrà apuntar de forma clara l’hora de començament i el nom i cognom dels 4 jugadors.

7.- Es important que, al apuntar els noms, aparegui en primer lloc la persona que ha efectuat la reserva per tal de designar-lo responsable de la mateixa.

8.- La reserva es podrà efectuar en primera persona o, si s’escau, trucant a les instal·lacions del Club i contactant amb el conserge o responsable del bar.

9.- Es podrà anul·lar la reserva sempre i quan es faci abans de l’hora d’ocupació de la pista.

10.- En cas de que es produeixi absència, sense prèvia anul·lació de reserva, el responsable no podrà efectuar cap més reserva, ni estar inscrit en qualsevol reserva amb antelació durant els propers 30 dies naturals a la data de l’absència; sempre i quan no existeixi cas de força major (pluja, etc …).

11.- Per tant, la persona que es trobi en fase de penalització només podrà ocupar la pista de pàdel en cas de reserva presencial, és a dir, sempre i quan es mantingui dins del recinte del C.T. Banyoles des de que efectuï la reserva fins que ocupi la pista.