Reglament Règim Intern

TÍTOL PRELIMINAR.

 
El present Reglament té per objectiu regular els drets i les obligacions dels Socis i usuaris del Club Tennis Banyoles, essent un complement dels seus Estatuts Socials.
En aquest sentit, aquest Reglament és l’instrument que regula les normes bàsiques relatives al funcionament del Club Tennis Banyoles, establint les regles essencials de conducta i convivència dels Socis i usuaris del Club. Així mateix, s’estableix el règim disciplinari pel cas d’incompliment.

 
TÍTOL I.- REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN.

 
CAPÍTOL I.- NORMES DE CONDUCTA I D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS.
Article 1.- Normes generals de conducta.
1.1.- Els socis, usuaris, entrenadors, tècnics i treballadors del CTB estaran obligats a:
(i) Utilitzar de forma curosa totes les instal·lacions del Club, mantenint les condicions de neteja i higiene bàsics i essencials, en especial, respecte dels vestidors i del local social. S’aconsella que s’utilitzin xancletes a la zona de dutxa dels vestidors.
(ii) Informar als empleats o a qualsevol membre de la Junta Directiva, de les deficiències de les instal·lacions que es detectin degut al seu ús, o hagin estat provocades.
(iii) Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis i usuaris, empleats i tècnics del Club.
(iv) Respectar els horaris reservats per cada una de les pistes de tennis i de pàdel, per tal de no fer esperar als jugadors, tècnics o entrenadors que tenen reservada hora per entrar a jugar a la pròxima hora.
(v) No entrar a les pistes de tennis i de pàdel fins que hagin sortit els jugadors que acaben de jugar, un cop exhaurit el temps que tenien reservat per jugar.
(vi) Anar correctament vestit d’acord amb l’activitat que es pretén realitzar en les instal·lacions corresponents. A aquests efectes, queda prohibit jugar sense samarreta i és obligatori que les sabatilles esportives que s’utilitzin siguin les adequades per la superfície de la pista de que es tracti. A les pistes de terra batuda està prohibit jugar amb sabatilles que tinguin una sola amb relleu, que pugui provocar l’aixecament de la superfície o qualsevol altre desperfecte de la mateixa. En quant a la pista de green set la sola de les sabatilles no podrà ser de color fosc o de qualsevol altre color o material que pugui deixar marcada la superfície.
(vii) No fer soroll que pugui pertorbar el desenvolupament dels partits que es juguin, amb independència de que siguin de campionat o no. A aquests efectes, està prohibit la utilització d’aparells de música susceptibles de molestar als jugadors, cridar, parlar amb veu excessivament alta, jugar amb objectes com pilotes prop de les pistes de tennis i de pàdel, així com qualsevol altre actuació que pugui pertorbar el silenci necessari i habitual per la pràctica del tennis i pàdel.
(viii) Fer-se responsable dels animals domèstics que puguin entrar a les instal·lacions del Club, i no deixar-los sols i vigilar que no pertorbin el joc de les pistes ni els demés usuaris que puguin estar a les instal·lacions.
1.2.- Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta determinarà la immediata amonestació verbal del soci o usuari infractor per part dels empleats del Club o per part de qualsevol membre de la Junta Directiva del Club. Si l’infractor persisteix en la seva actitud se’l convidarà a abandonar les instal·lacions, sens perjudici de que s’informi dels fets a la Junta Directiva per si aquesta considera que la conducta pot donar lloc al procediment disciplinari previst al Títol II del present Reglament.
Article 2.- Ús, ocupació i reserva de les pistes de tennis i de pàdel.
2.1.- Les regles i criteris per reservar, ocupar i utilitzar les pistes de tennis i pàdel seran les que fixi en cada moment la Junta Directiva del Club. Tota aquesta informació estarà degudament publicada i actualitzada a la Web del CTB, així com al taulell d’anuncis oficial del Club, actualment ubicat al vestíbul dels vestidors.
2.2.- Les indicades regles i criteris d’utilització de les pistes hauran de preveure, com a mínim: a) el temps màxim de reserva i utilització de les pistes de tennis i de pàdel b) les fraccions horàries corresponent a cada una de les pistes, en cas de que no sigui igual per totes elles c) vegades al dia en que cada jugador – soci o no soci – pot reservar i utilitzar les pistes de tennis i de pàdel d) temps d’antelació mínima per reservar les pistes, així com qualsevol altre requisit que es demani per mantenir les indicades reserves.
2.3.- En els períodes en que el responsable de manteniment de les pistes no es trobi a les instal·lacions del Club – sigui per què està de vacances, per malaltia o per qualsevol altre motiu –, els jugadors de les pistes de tennis – siguin socis o no – hauran de passar l’estora i arreglar la pista un cop hagin acabat de jugar, per tal que els jugadors que posteriorment entrin a jugar la trobin en perfecte estat.
Article 3.- Lloguer de les pistes de tennis i de pàdel.
3.1.- És competència de la Junta Directiva del Club decidir en cada moment si les pistes de tennis i de pàdel poder ser objecte de lloguer. En cas de que ho siguin, la Junta Directiva acordarà els preus del lloguer i les demés condicions d’utilització i de reserva de les pistes per part d’aquests usuaris.
3.2.- En qualsevol cas, els usuaris no socis que lloguin les pistes de tennis i de pàdel queden sotmesos als mateixos deures i obligacions que els Socis del Club. En especial, estan obligats a complir els deures de conducta previstos en la clàusula 1.1. del present Reglament, així com les normes i criteris d’ús, ocupació i reserva que fixi la Junta Directiva del Club. Els usuaris que lloguin les pistes no podran incomplir aquests deures i obligacions emparant-se en la desconeixença de les previsions d’aquest Reglament intern o dels Estatuts del Club.
3.3.- És obligatori que els usuaris que lloguin la pista de tenis o de pàdel realitzin el pagament del lloguer abans de jugar. Aquest pagament es realitzarà a la persona o responsable que designi en cada moment la Junta Directiva del Club, que actualment s’ha acordat que es faci als empleats del Bar ubicat a les instal·lacions del Club. Qualsevol soci, empleat o tècnic del Club te el deure de denunciar qualsevol incompliment dels descrits deures respecte dels llogaters.
Article 4.- Guixetes.
4.1.- El CTB compta amb un número limitat de guixetes, els socis que en tenen es fan responsables del manteniment i cura, si un soci en vol una s’ha de posar a la llista d’espera.
CAPÍTOL II.- ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL.
5.1.- Al Club Tennis Banyoles sols hi haurà una Escola Oficial, que serà l’única que podrà donar classes de tennis i pàdel a les instal·lacions del Club, sigui per grups o classes particulars. En aquest sentit, es prohibeix donar classes a les instal·lacions del Club a tota persona o entitat que no tingui la consideració d’Escola oficial del Club, encara que sols sigui ocasionalment. L’incompliment d’aquesta obligació tindrà la consideració d’infracció molt greu d’acord amb el previst a l’article 12.4 (vii) del present Reglament.
5.2.- La Junta Directiva designarà la persona o entitat que tindrà la consideració d’Escola Oficial del Club Tennis Banyoles. Per la seva part, l’Escola Oficial designarà un responsable que actuarà d’interlocutor davant del Club i la seva Junta Directiva, per tal de planificar, coordinar i gestionar el Programa d’actuació de l’Escola Oficial i d’activitats esportives que es preveu a l’article 5.4 del present Reglament intern.
5.3.- La Junta Directiva designarà les pistes de tennis i pàdel que, en cada moment, poden ser ocupades per L’Escola Oficial del Club, així com els dies i els horaris en que aquelles poden ser ocupades.
5.4.- Programa d’actuacions de l’Escola Oficial. Per tal de compatibilitzar l’ocupació racional de les pistes per l’Escola Oficial i els socis i usuaris del Club, anualment abans d’entrar al següent exercici esportiu/escolar, el responsable de l’Escola del Club i la Junta Directiva – o els membres de la Comissió esportiva – mantindran una reunió per tal de planificar l’exercici següent. A aquests efectes, en la indicada reunió s’hauran de tractar i definir, com a mínim, els següents aspectes:
(i) Planificació de les classes de tennis i pàdel de l’Escola, determinant les pistes que podran ser ocupades per l’Escola per aquesta activitat, així com els dies i horaris que aquelles poden ser ocupades.
(ii) Previsió de les classes particulars de tennis i de pàdel que es poden donar durant l’exercici i planificar les pistes, els dies i els horaris en que es podran dur a terme per part de l’Escola Oficial. En qualsevol cas, les classes particulars sols es podran realitzar en dies i horaris que no es considerin punta o en dies i horaris en que els Socis del Club no solen jugar habitualment.
(iii) Planificació del Casal d’Estiu, determinant les pistes que podran ser ocupades per l’Escola Oficial per aquesta activitat, així com els dies i horaris que aquelles poden ser ocupades.
(iv) Planificació dels campionats socials i oficials de tennis i de pàdel.
(v) Previsió i planificació de qualsevol altre activitat esportiva o social que proposi l’Escola Oficial del Club.
5.5.- En tot cas, el Programa d’actuacions i planificació d’activitats descrit en l’article 5.4 anterior haurà de respectar i garantir la disponibilitat de pistes de tennis i de pàdel per part dels Socis del Club.
CAPÍTOL III.- CAMPIONATS SOCIALS I CAMPIONATS OFICIALS.
Article 6.- Comissió esportiva.
6.1.- La Junta Directiva, dintre dels seus membres, designarà una Comissió esportiva formada per dos (2) membres.
6.2.- Seran facultats de la Comissió esportiva la de planificar i proposar a la Junta Directiva els campionats, socials i oficials, així com qualsevol altre activitat esportiva complementaria. La Comissió esportiva presentarà a la Junta Directiva la planificació esportiva de l’exercici dins del mes anterior al seu inici.
6.3.- La Comissió esportiva actuarà en col·laboració amb l’Escola Oficial del Club, per tal de planificar els campionats socials i oficials del Club, així com les activitats esportives que es celebrin al Club Tennis Banyoles.
Article 7.- Campionats socials.
7.1.- La Junta Directiva, a proposta de la Comissió esportiva, fixarà al inici de cada exercici esportiu els campionats socials que es preveuen celebrar.
7.2.- Excepte que la Junta Directiva acordi diferent, els campionats socials de tennis i de pàdel són: a) campionat de Sant b) campionat de Primavera
i c) campionat absolut.
7.3.- Sens perjudici del previst a l’article 7.2 anterior, la Junta Directiva està facultada per afegir nous campionats, així com per suprimir-ne els actualment existents o acordar sols la seva suspensió si per motius de disponibilitat i ocupació de pistes així ho aconselli. En qualsevol cas, sols es podrà afegir nous campionats si hi ha una previsió raonable de que no causarà problemes d’ocupació de les pistes.
Article 8.- Campionats oficials.
8.1.- Als efectes del present Reglament intern, s’entén per campionats oficials tots aquells que organitzi la Delegació Gironina i la Federació Catalana, tant de tennis com de pàdel, siguin campionats per equips com individuals.
8.2.- D’acord amb el previst a l’article 5.4 del present Reglament intern, la responsabilitat de planificar, coordinar i gestionar la celebració de campionats oficials correspon a la Comissió esportiva de la Junta Directiva del Club, en col·laboració amb l’Escola Oficial del Club.
8.3.- El número de pistes de tennis i de pàdel que podran ser utilitzades per la celebració de campionats oficials serà el mínim que estableixi la corresponent Normativa esportiva aplicable a cada cas i campionat.
8.4.- Sols es podrà acordar la celebració de campionats oficials de veterans, de +30, +35, +40, etc. si queda garantida la disponibilitat de pistes per part dels Socis del Club o si el Club acorda que la celebració dels partits sigui a domicili, és a dir, a les instal·lacions esportives dels clubs contrincants.
8.5.- La celebració de campionats oficials de tennis i de pàdel haurà de ser formalment anunciat amb temps suficient d’antelació per tal que els Socis i usuaris del Club puguin planificar els seus partits i activitats. A aquests efectes, els campionats oficials s’hauran d’anunciar amb una antelació mínima de cinc (5) dies abans de la seva celebració, mitjançant avís al taulell d’anuncis del Club, a la Web del Club Tennis Banyoles i al corresponent full de reserva de pistes de tennis i de pàdel. El responsable de l’Escola Oficial serà l’encarregat de verificar les dates i els horaris de celebració dels campionats oficials i ho comunicarà als membres de la Comissió esportiva de la Junta Directiva del Club per tal que gestionin la seva publicitat.
8.6.- Per poder jugar en qualsevol campionat oficial per equips en que participi el CTB, tant de tennis com de pàdel, els jugadors que formin part de l’equip hauran de ser necessàriament Socis del CTB. Per tant, amb caràcter previ a la inscripció dels equips a les corresponents Federacions, caldrà que els jugadors es donin d’alta com a Socis del CTB en cas de que en aquell moment encara no ho fossin.
Article 9.- Equipament oficial.
9.1.- Els colors que identifiquen el Club Tennis Banyoles són el blau i el blanc, que poden ser combinats de diferents formes, segons acordi en cada moment la Junta Directiva del Club. És a dir, camiseta i pantaló/faldilla blava o blanca i la combinació d’aquests.
9.2.- Els jugadors de tennis i de pàdel que participin en campionats oficials del Club Tennis Banyoles hauran de vestir l’equipament oficial descrit en l’article 9.1 anterior, per tal de donar una imatge de uniformitat entre els jugadors i de identitat del Club.
Article 10.- Pista verda.
10.1.- A les instal·lacions del Club Tennis Banyoles hi haurà una pista de tennis que sempre haurà d’estar disponible pels Socis i usuaris del Club, per tant, que no podrà ser ocupada per l’Escola Oficial ni per celebrar cap campionat social ni oficial. A aquesta pista d’exclusiva disposició dels Socis i usuaris del Club se l’anomenarà “pista verda”, i així quedarà reflectit en la pròpia fulla de reserva de pistes.
10.2.- La Pista verda serà la que, en cada moment, fixi la Junta Directiva del Club, i se’n donarà deguda publicitat a la Web i al taulell d’anuncis del Club Tennis Banyoles. En principi la pista verda serà la pista nº5, si be, quan es celebrin campionats de Catalunya de la Federació Catalana de Tennis aquesta pista serà la nº4, atès que la normativa relativa a aquest tipus de campionats exigeix que, com a mínim, hi hagi tres pistes disponibles de la mateixa superfície.
10.3.- La Junta Directiva es reserva l’opció de modificar el número de pista fixada inicialment com a “pista verda”.

 
TÍTOL II.- RÈGIM DISCIPLINARI.

 
CAPÍTOL I.- ÒRGAN DISCIPLINARI I PROCEDIMENT.
11.1.- La Junta Directiva, dintre dels seus membres, designarà una Comissió disciplinaria formada per tres (3) membres, un dels quals haurà de ser el President del Club Tennis Banyoles. Aquesta Comissió serà l’òrgan encarregat d’instruir el corresponent expedient disciplinari, realitzant totes les indagacions i pràctica de les proves que siguin necessàries per la resolució de l’expedient.
11.2.- L’expedient disciplinari s’iniciarà d’ofici per part de la Junta Directiva del Club Tennis Banyoles en el moment en que qualsevol dels seus membres o empleats del Club hagin tingut coneixement d’algun fet o actuació que pugui ser constitutiu d’infracció segons el previst al present Reglament intern, o be, a instància de qualsevol Soci o usuari del Club Tennis Banyoles, mitjançant la pertinent denúncia que s’haurà de presentar per escrit a la Junta Directiva.
11.3.- La Comissió disciplinaria s’haurà de constituir dins del termini màxim de cinc (5) dies des de la data en que qualsevol membre de la Junta Directiva hagi tingut coneixement d’una actuació que pugui ser constitutiva d’infracció o be des de la data en que la Junta Directiva rebi la denúncia per part de qualsevol Soci, empleat o usuari de les instal·lacions del Club Tennis Banyoles.
11.4.- Un cop constituïda, la Comissió disciplinaria ordenarà d’ofici la pràctica de totes les proves i indagacions que consideri adients per poder determinar els fets i responsabilitats susceptibles de sanció, i a la vista de les actuacions practicades, formularà un plec de càrrecs amb el contingut mínim següent:
(i) La identificació de la persona o persones presumptament responsables de la infracció.
(ii) L’exposició dels fets denunciats.
(iii) La identificació de la infracció o infraccions que aquests fets denunciats puguin constituir, d’acord amb el previst al present Reglament intern.
(iv) La sanció o sancions aplicables a la presumpta infracció o infraccions.
11.5.- El Plec de càrrecs, juntament amb l’acord d’incoació de l’expedient disciplinari adoptat per la Junta Directiva, s’haurà de notificar als interessats per tal que, en el termini màxim de deu (10) dies pugui formular al·legacions escrites davant la Comissió disciplinària, així com per proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos.
11.6.- Les proves que proposi el presumpte infractor o infractors s’hauran de practicar dins del termini de cinc (5) dies des de que es presenti l’escrit d’al·legacions excepte que, per la naturalesa de la prova a practicar, l’òrgan instructor consideri que és necessari un termini més ampli. En qualsevol cas, mitjançant resolució motivada, la Comissió disciplinària podrà declarar improcedents les proves proposades quan no les consideri necessàries per adoptar la resolució definitiva de l’expedient.
11.7.- Transcorregut el termini per presentar al·legacions previst a l’article 11.6 anterior, i després de l’eventual pràctica de la prova, la Comissió disciplinària formularà una proposta de resolució i en donarà trasllat de la mateixa a la Junta Directiva per tal que la valori i adopti la resolució definitiva de l’expedient disciplinari. La Junta Directiva adoptarà la indicada resolució definitiva dins del termini màxim de deu (10) dies des de que se li doni trasllat de la proposta de resolució de la Comissió disciplinària. La resolució definitiva de la Junta Directiva, que haurà de ser motivada i no podrà basar-se en fets diferents dels determinats en la fase de instrucció, serà notificada al infractor o infractors.
11.8.- En tot cas, la Junta Directiva, a instàncies de la Comissió disciplinària, podrà adoptar en qualsevol moment les mesures provisionals que entengui necessàries i adients per tal de garantir el compliment de la posterior resolució definitiva, així com per garantir el bon funcionament de l’activitat esportiva i social del Club Tennis Banyoles. En aquest sentit, mentre no es resolgui definitivament l’expedient disciplinari, la Junta Directiva pot acordar, de forma motivada, la suspensió d’actes i actuacions que pugui estar realitzant el presumpte infractor o infractors a les instal·lacions del Club Tennis Banyoles, o requerir-los per tal que realitzin una determinada actuació.
CAPÍTOL II.- INFRACCIONS.
12.1.- El règim disciplinari del Club Tennis Banyoles ve determinat per les infraccions que es descriuran a continuació i que es diferencien en tres nivells, en base a la seva gravetat. A aquests efectes, les infraccions es classificaran en lleus, greus o molt greus.
12.2.- Tindran la consideració de infraccions lleus les següents:
(i) Pertorbar lleument l’ordre dins de l’espai del Club Tennis Banyoles o al llarg de qualsevol activitat promoguda pel Club.
(ii) No respectar el silenci necessari per la pràctica dels partits de tennis o de pàdel, amb independència de que els partits siguin de campionat o no.
(iii) Negar-se, a petició dels empleats del Club, a identificar-se al moment d’inscriure’s a les pistes de tennis i pàdel o accedir a les mateixes.
(iv) Utilitzar calçat esportiu no adient per la superfície de la pista de tennis en la que es jugui o no dur la vestimenta adequada.
(v) No utilitzar adequadament els vestidors i les dutxes.
(vi) Les infraccions de conducta esportiva qualificades com a lleus per la Llei de l’Esport.
12.3.- Tindran la consideració de infraccions greus les següents:
(i) Incomplir la reglamentació sobre reserva i ocupació de les pistes de tennis i pàdel. El desconeixement de la indicada reglamentació no eximirà el seu compliment.
(ii) Fer un mal ús del carnet de Soci o cedir-lo a qualsevol persona no sòcia.
(iii) L’accés a les pistes de tennis i de pàdel quan estiguin fora de servei per qualsevol motiu.
(iv) Insultar, faltar al respecte, amenaçar i, en general, realitzar qualsevol altre agressió psíquica envers qualsevol soci, empleat o usuari del Club.
(v) Reincidir en la comissió de infraccions lleus i desobeir les instruccions i advertències dels empleats i membres de la Junta Directiva del Club.
(vi) Haver estat sancionat per tres (3) infraccions lleus.
(vii) Les infraccions de conducta esportiva qualificades com a greus per la Llei de l’Esport.
12.4.- Tindran la consideració de infraccions molt greus les següents:
(i) Agredir o intentar agredir físicament a qualsevol soci, empleat o usuari del Club.
(ii) Desobeir als empleats del Club quan això pugui afectar a la seguretat de les persones.
(iii) Introduir productes il·legals, drogues tòxiques o consumir-los dins del Club, així com introduir objectes perillosos al Club.
(iv) Fer un mal ús de les instal·lacions del Club que comporti danys materials, el seu deteriorament o el seu embrutiment.
(v) No abonar les quotes de Soci o fer-ho amb retard o per un import parcial o inferior al que pertoqui.
(vi) No abonar el preu del lloguer de les pistes per a no socis del Club.
(vii) Donar, de forma onerosa, classes de tennis o de pàdel a les instal·lacions del Club Tennis Banyoles sense tenir la consideració de responsable de l’Escola oficial del Club, d’acord amb el previst a l’article Cinquè del present Reglament intern, així com realitzar qualsevol altre activitat onerosa a les instal·lacions sense tenir-ne aquella condició.
(viii) Cometre furt o robatori d’objectes i materials del Club, així com de qualsevol soci, empleat o usuari de les instal·lacions del Club.
(ix) Cometre actuacions que puguin ocasionar un perjudici a la imatge i el bon nom del Club Tennis Banyoles, així com al seu Patrimoni.
(x) Haver estat sancionat per tres (3) infraccions greus o cinc (5) infraccions lleus.
(xi) Reincidir en la comissió de infraccions greus.
CAPÍTOL III.- SANCIONS.
13.1.- A les infraccions previstes a l’article 12 anterior li seran d’aplicació les sancions que es descriuen a continuació. Segons la gravetat i/o reiteració dels fets les indicades sancions podran consistir en: a) simple advertiment verbal b) la suspensió temporal dels drets de Soci, amb manteniment de les obligacions de Soci – pagament de les quotes socials, etc. – c) la pèrdua de la condició de Soci o d) una multa pecuniària, que haurà de fer-se efectiva en el termini màxim de un (1) mes des de la notificació de la resolució definitiva a la que es refereix l’article 11.7 anterior. Aquestes multes es podran imposar conjuntament amb qualsevol de les altres sancions no pecuniàries.
13.2.- En els casos de suspensió temporal dels drets de Soci l’infractor no podrà ser usuari de les pistes de tennis ni de pàdel com a llogater, mentre duri el període de suspensió. Per la seva part, en els casos de pèrdua definitiva de la condició de Soci comportarà que l’infractor no pugui ser usuari de les pistes de tennis i de pàdel coma usuari llogater, de forma indefinida.
13.3.- A les infraccions lleus li seran d’aplicació les següents sancions:
(i) Advertiment verbal, sense que comporti cap altre sanció.
(ii) Suspensió dels drets de Soci per un període no superior a un (1) mes.
(iii) I/o una multa pecuniària fins a 100 euros.
13.4.- A les infraccions greus li seran d’aplicació les següents sancions:
(i) Suspensió dels drets de Soci per un període d’entre un (1) mes i sis (6) mesos.
(ii) I/o una multa pecuniària fins a 250 euros.
13.5.- A les infraccions molt greus li seran d’aplicació les següents sancions:
(i) Suspensió dels drets de Soci per un període d’entre sis (6) mesos i un (1) any.
(ii) I/o una multa pecuniària fins a 500 euros.
(iii) La pèrdua definitiva i indefinida de la condició de Soci.
13.6.- Per tal de graduar i determinar les sancions descrites en el present Capítol III, s’hauran de tenir en consideració les següents circumstàncies:
(i) Voluntat de cometre la infracció i coneixença o desconeixença de les infraccions.
(ii) Perjudici econòmic, patrimonial o de qualsevol altre tipus que la infracció o infraccions hagin causat al Club Tennis Banyoles.
(iii) Benefici econòmic o de qualsevol altre tipus que hagi obtingut l’infractor o infractors en la comissió de la infracció o infraccions.
(iv) Reincidència en la mateixa infracció o infraccions.
(v) Haver estat sancionat anteriorment per altre tipus d’infracció, per tant, que es denoti un comportament habitualment incorrecte per part de l’infractor o infractors.
(vi) L’existència o no d’advertiments previs a l’infractor o infractors per part dels empleats, tècnics i membres de la Junta Directiva del Club Tennis Banyoles.

 

Banyoles, 17 de novembre de 2016