ACTA DE PRESA DE POSSESSIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL

ACTA DE PRESA DE POSSESSIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL DE LES ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB TENNIS BANYOLES, CONVOCADA PEL 30 D’ABRIL DE 2016

Banyoles, a les 18’00 hores del dia 31 de març de 2016, reunits al local social del Club Tennis Banyoles la totalitat dels membres titulars de la Junta Electoral designats per sorteig públic el passat 29 de març de 2016, acorden per unanimitat acceptar i prendre possessió del seu càrrec, així com constituir la Mesa electoral, que quedarà conformada de la següent forma:

President: Sr. Josep Compte Rovirola, amb DNI 40324804-P.

Secretari: Sr. Jordi Dilmé Xargay, amb DNI 40321965-K.

Vocal: Sr. Joan Tarradas Torras, amb DNI 40305501-W.

Els membres de la Junta Electoral, es comprometen a desenvolupar el seu càrrec de forma lleial i complint en tot moment les previsions legals i dels Estatuts Socials del Club Tennis Banyoles que regeixen les presents eleccions.

Sense cap altre assumpte que tractar el President de la Junta Electoral designat aixeca la sessió.

Signatura

Sr. Josep Compte Rovirola                                          

President/a Junta Electoral                                  

  

Sr. Jordi Dilmé Xargay                                       

Secretari/a Junta Electoral

  

Sr. Joan Tarradas Torras                                              

Vocal Junta Electoral