ACTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL

ACTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL DE LES ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB TENNIS BANYOLES, CONVOCADA PEL 30 D’ABRIL DE 2016

Banyoles, a les 18’30 hores del dia 29 de març de 2016, reunits al local social del Club Tennis Banyoles la totalitat dels membres de la Junta Directiva, procedeixen en acte públic, al sorteig i designació dels membres de la Mesa Electoral per les properes eleccions convocades pel dia 30 d’abril de 2016.

Obert l’acte per part del President de la Junta Directiva, i d’acord amb el previst a l’article 17è dels Estatuts Socials del Club Tennis Banyoles, es procedeix a realitzar el indicat sorteig, entre els Socis i Sòcies de ple dret que consten al Cens electoral confeccionat a l’efecte. Del indicat sorteig resulten designats els següents membres de la mesa:

President: Sr. Josep Compte Rovirola, amb DNI 40324804-P.

Secretari: Sr. Jordi Dilmé Xargay, amb DNI 40321965-K.

Vocal: Sr. Joan Tarradas Torras, amb DNI 40305501-W.

Així mateix, a continuació es procedeix al sorteig de tres membres suplents de la mesa de la Junta Electoral, que resulten designats les següents persones:

President suplent: Sr. Xavier Rafart Buxò, amb DNI 40335600-V.

Secretari suplent: Sr. Conrad Fargas Casadevall, amb DNI 77914501-T.

Vocal suplent: Sr. Jaume Busquets Gratacòs, amb DNI 46672162-X.

 Els membres de la Junta Electoral designats, un cop hagin pres possessió del seu càrrec, tindran les següents funcions:

Admetre i proclamar les candidatures.

  1. Resoldre les impugnacions que es puguin presentar.
  2. Impulsar, controlar i vigilar tot el procés electoral.
  3. Proclamar el nou President i la nova Junta Directiva.
  4. Resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral dins dels 2 dies hàbils següents a la presentació de la reclamació.

Un cop acabat el sorteig el President de la Junta Directiva aixeca la sessió i acorda notificar als membres de la Junta Electoral la seva designació, a fi i efecte de que procedeixin a la corresponent presa de possessió, d’acord amb el calendari electoral aprovat.

__________________________                                    __________________________

Josep Rodríguez Duran                                     Joqui Rigau Noguer

President Club Tennis Banyoles                          Secretària Club Tennis Banyoles