CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB TENNIS BANYOLES

D’acord amb el que determina l’article 16è dels Estatuts del Club Tennis Banyoles, la Junta Directiva a la reunió celebrada el passat dia 3 de març de 2016, ha decidit convocar eleccions per a renovar tots els càrrecs de la Junta Directiva, fixant la data de les eleccions el pròxim dia 30 d’abril de 2016.

Al present procés electoral li són d’aplicació les previsions dels Estatuts vigents del Club Tennis Banyoles, aprovats per l’Assemblea Extraordinària de Socis de data 20 de març de 2013, i en el seu defecte per tot allò que no hi estigui previst, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya – modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig –.

Motiu de les eleccions

El motiu de les eleccions és la finalització de la legislatura de la Junta Directiva actual que va prendre possessió del càrrec el dia 5 de maig de 2010.

Condicions per a ser elector i elegible

D’acord amb el previst a l’article 6è dels Estatuts del Club Tennis Banyoles, seran electors tots aquells Socis/es individuals, familiars i honorífics, que tinguin capacitat d’obrar al moment de la celebració de les eleccions.

Seran elegibles tots aquells Socis/es que compleixin la condició de ser electors.

Mesa electoral

La Mesa Electoral es constituirà d’acord amb el procediment que es detalla a continuació:

– El dia 29 de març de 2016 a les 18’30 hores es procedirà, en acte públic, al sorteig i designació dels membres de la Mesa Electoral. Es designaran 3 membres de la mesa electoral i 3 suplents, d’entre tots els Socis/es de ple dret. El sorteig es durà a terme al local social del Club Tennis Banyoles.

– El dia 31 de març de 2016 tindrà lloc la possessió del càrrec i la constitució de la Mesa Electoral.

Aquesta Mesa Electoral es dissoldrà un cop prengui possessió la nova Junta Directiva del Club Tennis Banyoles.

Exposició del Cens Electoral

El pròxim dia 2 d’abril de 2016 i amb la Mesa Electoral constituïda, es publicarà el Cens Electoral, que restarà disponible a les oficines del Club Tennis Banyoles per la seva consulta fins al pròxim dia 16 d’abril de 2016.

Al llarg d’aquests quinze dies que el Cens Electoral romandrà exposat, la Mesa Electoral resoldrà les possibles reclamacions d’aquells socis que considerin oportú presentar una reclamació. La Mesa Electoral resoldrà les reclamacions en un període màxim de tres dies hàbils des de la presentació de la reclamació.

Presentació de candidatures

Les candidatures encapçalades pel candidat a la presidència han d’incloure el nom dels socis candidats a formar part de la Junta Directiva del Club Tennis Banyoles.

D’acord amb l’article 12è dels Estatuts del Club Tennis Banyoles, la Junta Directiva estarà formada per un mínim de 3 persones i els càrrecs de la Junta Directiva són el de President/a, el de Secretari/a i el de Tresorer/a. A més dels càrrecs citats, a la Junta Directiva hi pot haver un o més Vicepresident/a i els vocals que calguin.

El dia 8 d’abril de 2016 s’iniciarà el període de presentació de candidatures, que finalitzarà el dia 23 d’abril de 2016.

Les candidatures seran admeses o refusades per la Mesa Electoral i aquesta decisió es farà pública pels canals habituals del Club Tennis Banyoles.

Eleccions

Les eleccions tindran lloc el proper dia 30 d’abril de 2016, al local social del Club Tennis Banyoles. El col·legi electoral romandrà obert de les 8’30 a les 14’00 hores.

De conformitat amb el previst a l’article 17è dels Estatuts del Club Tennis Banyoles, els electors s’hauran d’identificar mitjançant document oficial d’identitat, de conduir o passaport.

Esperem la màxima participació, per tant, us animem a prendre part d’aquest esdeveniment tant important pel nostre Club.

Banyoles, a 10 de març de 2016.

La Junta Directiva.

Calendari 2016 – Eleccions 30 Abril